Premie aanpassing woning

Premie aanpassing woning

Printvriendelijke versiePDF version

Deze premie is bestemd om het dagelijks leven van de persoon met een blijvende handicap te vergemakkelijken in zijn woning, en om daardoor bij te dragen aan het behouden van diens zelfstandigheid.

Deze premie kan voor de woningen van de Grondregie aangevraagd worden.

Wie kan van de premie genieten ?

De premie is bestemd voor :

 • Personen met een blijvende handicap waarvoor een erkenningsattest van de handicap werd afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een Handicap of mits toelating tot de gewestelijke diensten PHARE of VAPH ;
 • Waar het netto belastbaar inkomen de volgende inkomensplafonds niet overschrijdt :
 • voor een alleenstaande persoon : 30.989,77 € ;
 • voor een gezin bestaande uit meerdere personen waarvan slechts één persoon inkomsten geniet : 33.882,16 € ;
 • voor een gezin met minstens twee inkomens : 38.014,17 €.

Deze bedragen worden verhoogd met 2.479,18 € per kind ten laste.

De premie zal enkel aan de persoon met een handicap toegekend worden. In geval dat deze persoon onder voogdij valt, zal het bedrag aan zijn gevolmachtigde uitbetaald worden.

Welke woningen ?

De premie voor de aanpassing van de woning is uitsluitend van toepassing op de woningen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel.

De premie is bestemd voor de personen met een handicap die hun eigen woning wensen aanpassen. De aanvrager kan zijn :

 • de eigenaar ;
 • de mede-eigenaar : let op : indien de werken volledig of deels betrekking hebben op een gemeenschappelijke of een onverdeelde ruimte van de woning of van het gebouw waarin de woning gelegen is, moet de mede-eigenaar het schriftelijke akkoord van elke mede-eigenaar verkrijgen om de werken uit te voeren ;
 • de vruchtgebruiker ;
 • de erfpachter ;
 • de huurder :
  • de premie is van toepassing op de woningen van de privé - en openbare eigenaars (sociale woningen, woningen van de Grondregie van de Stad Brussel, van het OCMW, van een SVK, van het Woningfonds…) ;
  • de huurder moet de schriftelijke toelating van de eigenaar verkrijgen om de werken uit te voeren.
 • ...

Welke werken ?

De inrichtingen bestemd om het dagelijks leven van de persoon met een handicap te vergemakkelijken en om diens zelfstandigheid te behouden. De beoogde aanpassingen moeten gerelateerd zijn aan de erkende handicap, en zijn onder andere :

 • de automatisering van rolluiken en deuren ;
 • het installeren van een stoeltraplift of een liftplatform ;
 • de aanpassing van de toegangen tot de woning ;
 • het inrichten van de badkamer ;
 • de aanpassing van de elektrische installatie …

Opmerking : het huisvestingsloket zal vooraf en aan de hand van het bestek en een bezoek ter plaatse, per geval oordelen of de werken al dan niet in aanmerking komen voor een premie.

Opgelet : Bij de aanvraag van de premie mogen de werken noch aangevat worden, noch af zijn.

Bedrag van de premie

50% van het reëel geïnvesteerde bedrag, BTW inclusief (aankoop- en installatiekosten inbegrepen) met een maximaal bedrag tot 2000 €. De premieaanvraag moet betrekking hebben op de werken waarvan het minimum bedrag € 200 is.

Een aanvraagformulier voor de premie indienen

Het ingevulde, gedateerde en getekende aanvraagformulier, samen met de bijkomende documenten dienen opgestuurd of afgegeven te worden naar het adres :

Grondregie van de Stad Brussel
Huisvestingsloket
Hallenstraat 4
1000 Brussel

De fomulieren:

Praktische informatie

Premie voor de aanpassing van de woning bewoond door een persoon met een handicap – Aanvraag en behandeling van de dossiers :

Grondregie van de Stad Brussel
Huisvestingsloket
Hallenstraat 4
1000 Brussel
Tel. : 02 279 41 20
huisvesting-logement@brucity.be

Telefonisch onthaal : van maandag tot vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot 16u.